Maya Velvart

Maya Velvart

Physiotherapie & Osteopathie Velvart & Tschopp

Gattikonerstrasse 101, 8136 Gattikon
Telefon: 044 713 17 08

Gattikonerstrasse 101
8136 Gattikon

Telefon: 044 713 17 08

Physiotherapie & Osteopathie Velvart & Tschopp

EMR zertifiziert
EMR zertifiziert
Therapie-Methoden mit EMR-Qualitätslabel
  • Klassische Massage