Rita Johanna Hügli-Häner

Rita Johanna Hügli-Häner

Praxis F.M. Alexander Technik

EMR zertifiziert
EMR zertifiziert
Berufsbezeichnung

Thérapeute Complémentaire avec diplôme fédéral méthode Technique Alexander

Therapie-Methoden mit EMR-Qualitätslabel
  • Technique Alexander
  • Thérapeute Complémentaire avec diplôme fédéral méthode Technique Alexander